Nachádzate sa tu

Posledné výdajné dni 2021 - Marec (Apríl)

Výdajné dni pre výdaj členskych známok a povolení na rybolov na rok 2021 boli pre mesiac Marec stanovené nasledovne:

štvrtok      04. marca - 12:00 - 17:00
štvrtok      11. marca - 12:00 - 17:00
štvrtok      18. marca - 12:00 - 17:00
štvrtok      25. marca - 12:00 - 17:00

+ štvrtok      01. apríla - 11:00 - 18:00 - posledný výdajný deň


Po 1. apríli budú výdaje dokladov uskutočnené už iba na základe individuálneho dohovoru !

Výbor MsO SRZ Partizánske

 

Termín pre odovzdanie povoleniek za rok 2020

Každý člen musí odovzdať všetky povolenia na rybolov za rok 2020, ktoré mu boli vydané, najneskôr do 15.01.2021. (Vyhláška č.381, §14, odst.21)

Poznámka:
- povolenia môže člen odovzdať vhodením do schránky MsO SRZ Partizánske na prízemí v budove našej kancelárie na Februárovej ulici č. 152 - oproti pošte, alebo zaslaním poštou doporučeným listom na adresu našej kancelárie.
- odovzdané povolenia musia mať riadne vyplnený sumár úlovkov a návštev revírov - aj pokiaľ si loviaci počas roka neprivlastnil žiaden úlovok !

 

Predaj členských známok a povolení na rok 2021

Vzhľadom na pandemickú situáciu bude predaj čl. známok a povolení na rok 2021 prebiehať až do odvolania nasledovne:

1. Člen odovzdá všetky povolenia na rybolov za rok 2020, ktoré mu boli vydané.
- povolenia musia mať riadne vyplnený sumár úlovkov a návštev revírov - aj pokiaľ si loviaci počas roka neprivlastnil žiaden úlovok.
- všetky povolenia musia byť odovzdané najneskôr do 15.01.2021 (Vyhláška č.381, §14, odst.21)

Povolenia môže člen odovzdať vhodením do schránky MsO SRZ Partizánske na prízemí v budove našej kancelárie na Februárovej ulici č. 152 - oproti pošte, alebo zaslaním poštou doporučeným listom na adresu našej kancelárie.

2. Člen, ktorý má záujem o predaj členskej známky a povolenia na rybolov na rok 2021 doručí svoj členský preukaz člena MsO SRZ Partizánske (najlepšie v zalepenej obálke spolu s  OBJEDNÁVKOU)

Členský preukaz múže doručiť vhodením do schránky MsO SRZ Partizánske na prízemí v budove našej kancelárie na Februárovej ulici č. 152 - oproti pošte, alebo zaslaním poštou doporučeným listom na adresu našej kancelárie.

3. Spolu s členským preukazom doručí svoju OBJEDNÁVKU a KONTAKT na seba
(napr. na papieriku vloženom do členského preukazu)
- OBJEDNÁVKA znamená zoznam tlačív a cenín na rok 2021, ktoré má záujem si zakúpiť.
- KONTAKT na seba uvedie taký, na ktorom chce aby s ním naša kancelária komunikovala (v prípade detí a mladistvých uvedie kontakt na dospelú osobu - zástupcu).
KONTAKT môže byť : email alebo telefón, alebo oboje.

Napr. člen vloží do svojho členského preukazu objednávku - papier s nasledujúcimi údajmi:

Jozef Mrkvička, email: mrkvicka.jozef@gmail.com, tel.: 0903030303
- členská známka dospelý
- kaprové povolenie miestne
- kaprové povolenie zväzové
- pstruhové povolenie miestne
- lipňové povolenie zväzové


Pracovník, ktorý vydáva členské známky a povolenia bude kontaktovať člena, ktorý už odovzdal svoj členský preukaz a objednávku a vyjasní si s ním prípadné nejasnosti, spôsob platby, pripraví mu všetky doklady na výdaj a dohodne si s ním termín osobného výdaja dokladov cez okienko v našej kancelárii (alebo zaslanie dokladov doporučenou poštou na adresu - samozrejme za príplatok za poštovné a balné).

Tento spôsob výdaja má za úlohu zamedziť vytváraniu rád a zoskupovaniu sa členov na chodbe pred kanceláriou.
Vzhľadom na platné uznesenie Vlády SR a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva je toto jediný možný spôsob predaja čl. známok a povolení na rok 2021.


Na komunikáciu s našou kanceláriou môžte využiť nasledovné kontakty:

e-mail:     info@srzpartizanske.sk         
(časovo neobmedzené)
tel.:          0918 533 330                          (počas výdajných dní v čase od 12:00 do 16:00)

Ďalšie informácie nájdete v Smernici pre predaj členskych známok a povolení na rok 2021


!!! POZOR - ZMENA - BRIGÁDY !!!
Na výročnej členskej schôdzi dňa 20.09.2020 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti, ktoré budú účinné od 01.01.2021:
- cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5 hodín x 8 = 40 eur) - nezmenené,
- povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov - nezmenené,
- miesto odpracovania brigád môže člen poskytnúť naturálie o hmotnosti 400kg (napr. kŕmnivá - jačmeň, pšenica a podobne) alebo sponzorský dar minimálne v hodnote 100 eur - nezmenené,
- záujemcovia o kúpu miestneho pstruhového povolenia - zrušená povinnosť odpracovať 5 brigádnických hodín navyše - títo členovia sú povinní odpracovať v roku 2021 5 brigádnických hodín (nie 10 hodín ako to bolo za rok 2020),
- zrušená výnimka na brigády pre študentov denného štúdia vo veku od 18 rokov a viac - títo sú povinní od roku 2021 vrátane odpracovať 5 brigádnických hodín.
     
Pre podrobnejšie informácie pozri v časti webu "Členské - povolenia - poplatky na rok 2021" - "Ostatné poplatky" alebo "Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske" v časti "Dokumenty".

 

HAVARIJNÝ PLÁN MsO SRZ PARTIZÁNSKE

     Postup pri oznamovaní a vyrozumievaní subjektov a osôb v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na vodách v pôsobnosti MsO SRZ Partizánske je uvedený v prílohe.
     Mimoriadna udalosť na vodách je udalosť, kedy dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ktoré sa prejavuje najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou. Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného toku (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov § 41 odst. 1 a 2).

Oznamy

...