Nachádzate sa tu

Povolenia na rybolov 2020

Predaj cenín v roku 2020 ukončený!

KANCELÁRIA - stránkové hodiny pre rybársku verejnosť:
- XX. týždeň - dňa XX.XX.2021 - 14:00h - 15:00h (streda)

V prípade potreby možno volať cez pracovný deň od 10:00-12:00h - tel. 0949 194 682!

Kancelária - telefón: 038 7490752 -
iba počas stránkových hodín
                   - adresa: ul. Februárova č. 152 (3.posch.) Partizánske

     MsO SRZ Partizánske na evidenciu svojej činnosti používa aplikáciu RYBÁR - pre všeobecnú informáciu možno pozrieť prílohu dole -  "Informačný systém RYBÁR".

Rok 2020:

Ceny členských známok: 

 Dospelí 18 rokov a viac  38 € 
 Mládež 15-17 rokov    17 € 
 Deti 3-14 rokov    1 € 
 Čestní členovia    0 € 

Upozornenie - SRZ Žilina zrušila kategóriu študenti 18-25 rokov, ktorí platili členské ako mládež. V roku 2020 sa platí členské podľa aktuálneho veku člena bez akejkoľvek výnimky!

Ceny povolení na rybolov: 

 Kaprové miestne  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 6-14 rokov   14 €
   deti 3-5 rokov     0 €
 Kaprové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 3-14 rokov   10 €
 Pstruhové miestne  dospelí 15 rokov a viac   30 €
   dospelí iba PM alebo iná ZO   40 €
   deti 3-14 rokov   15 €
 Lipňové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   40 €

     Po predložení členského preukazu s platným členstvom a tlačiva "Povolenia na rybolov ..." sa môže vydať povolenie na rybolov aj pre členov inej základnej organizácie (externí členovia) a to - "Kaprové miestne - dospelí - 40 eur", "Pstruhové mieste - dospelí iná ZO - 40 eur", Kaprové miestne - deti 6-14 rokov - 14 eur" a "Pstruhové miestne - deti 3-14 rokov - 15 eur".
    Dospelí členovia iných organizácií (od 18 rokov) sú povinní pri vydaní miestnej povolenky zaplatiť zarybňovací poplatok vo výške povinnej brigády podľa druhu vôd (kaprové - 40 EUR, pstruhové - 40 EUR).
    Člen MsO SRZ Partizánske, ktorý si zakúpi iba miestne pstruhové povolenie, za toto zaplatí 40 eur.
     Počet a druh privlastnených rýb záleží od druhu povolenia na rybolov, ktoré si člen zakúpi.


Ostatné poplatky: 

           
 Nový člen     Zápisné  Dospelí (18r a viac)      50 €
     Deti a mládež (6-17r)       10 € 
             
 Opätovný vznik členstva  Zápisné   Dospelí (18r a viac)      50 €
     Deti a mládež (6-17r)       10 € 
        
 Zarybňovcí poplatok           20 €
       
 Zarybňovcí poplatok -
 externí členovia
    40 €
       
 Brigádnicky poplatok    za 1 hod=8 €  -  povinnosť 5 hodín    8 - 40 €  
    - pstruhové miestne povol + 5hodín 40 €

     Opätovný vznik členstva - ak do 31.3.2020 nie je členské zaplatené - rybár stráca členstvo v základnej organizácii. Obnoviť členstvo sa môže vykonať po vyplnení príslušného formulára, zaplatení zápisného a členského poplatku alebo po preukázaní závažných dôvodov, prečo tak nevykonal. V tomto prípade nemusí člen vykonať školenie a skúšky. Obnovu členstva možno vykonať aj v tom prípade, ak bývalý člen nezaplatil členský poplatok maximálne za posledné dva roky a predtým vykonával aktívne minimálne päť rokov výkon rybárskeho práva (platil členské a mal zakúpené povolenie na rybolov).
     Zarybňovací poplatok - ak do 15.1.2020 rybár nevrátil tlačivo "Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" alebo vráti uvedené tlačivo s tým, že časť "Celoročný sumár úlovkov podľa druhov rýb a rybárskych revírov" je nevyplnený alebo čiastočne vyplnený, následkom čoho je potrebné dodatočne vykonávať sčítacie úkony v tlačive. Ak člen odmietne zaplatiť tento poplatok, nebude mu predané povolenie na rybolov na rok 2020 (§ 14 odst. 21.  vyhlášky č.381/2018 Z.z.).
     Zarybňovací poplatok - externí členovia - poplatok na zarybnenie pre externých (cudzích) členov sa vyberá vo výške 40 eur. Uvedený poplatok sa vyberá od člena inej základnej organizácie, ktorému bolo vydané miestne povolenie na rybolov kaprové a/alebo pstruhové. Poplatok sa vyberá od osôb starých 18 rokov a viac (vek v bežnom roku). Poplatok predstavuje kompenzáciu odpracovaných brigádnických hodín. Ak osoba (bez ohľadu na zdravotnú kategorizáciu) odpracovala v roku 2019 pre MsO SRZ Partizánske 5 a viac brigádnických hodín, tento poplatok nie je povinná zaplatiť.
     Brigádnicky poplatok - každý člen starý 18 rokov a viac je povinný odpracovať ročne 5 brigádnickych hodín. Výnimku z tejto povinnosti majú - starobní dôchodcovia (65 rokov a viac), ženy (60 rokov a viac), ZŤP, invalidné osoby a študenti denného štúdia do 25 rokov. Za každú neodpracovanú hodinu sa počíta poplatok 8 eur. Člen, ktorý si kúpi pstruhové miestne povolenie na rybolov odpracuje 5 hodín navyše - čiže 10 hodín (schválené na členskej schôdzi 17.3.2019). Pre podrobnosti pozri Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".
UPOZORNENIE - BRIGÁDY v roku 2019 - členská schôdza dňa 17.3.2019 schválila nasledovné zmeny s účinosťou už v roku 2019 - výnimku z brigádnickej povinnosti budú mať - starobní dôchodcovia (65 rokov a viac), ZŤP, invalidné osoby, ženy (60 rokov a viac) a študenti denného štúdia do 25 rokov. Za každú neodpracovanú hodinu sa počíta poplatok 8 eur. Členovia, ktorí si zakúpia miestne pstruhové povolenie, odpracujú ďalších 5 brigádnickych hodín. Túto brigádnicku povinnosť je potrebné splniť v roku 2019!

 

Štátny rybársky lístok:

Štátny rybársky lístok sa vydáva na príslušnom mestskom/obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Úrad vydáva týždenné, mesačné, ročné alebo trojročné rybárske lístky. Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno a priezvisko dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi. Pri kúpe povolenia na rybolov je potrebné predložiť vždy aj platný rybársky lístok. 

 

Členské známky, povolenia a iné poplatky alebo príspevky je možné zaplatiť:

1. zloženkou Poštovej banky na účet ZO (základnej organizácie),
2. peňažnou sumou odvedenou na účet ZO,
3. peňažnou hotovosťou v kancelárii ZO.

     Zloženka Poštovej banky sa vydá v kancelárii ZO, na ktorej bude variabilný symbol člena a podrobný rozpis platby. Známka a povolenie na rybolov sa vydá až po predložení potvrdenia o zaplatení tejto zloženky.
     Peňažnou sumou odvedenou na účet ZO člen zaplatí sumu zo svojho účtu. Sumu si vypočíta sám podľa hore uvedených informácií a súčasťou platby bude aj variabilný symbol člena, ktorý si zistí osobne v kancelárií ZO alebo telefonicky na pevnej linke v čase stránkových hodín. Člen je potom povinný potvrdenie alebo kópiu o tejto transakcii priniesť a táto sa zakladá v kancelárii ZO. Pri platení týmto spôsobom si dôkladne prečítajte ustanovenia článku IV. v internej smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske.
     Peňažnou hotovosťou zaplatí člen vypočítanú sumu priamo v kancelárií a ako potvrdenie sa mu vydá príjmový pokladničný doklad. 

Základné pravidlá pri platení a vydávaní povolení na rybolov:

1.- pri kúpe povolenia na rybolov je potrebné predložiť vždy členský preukaz člena - okrem prípadov prijatia nových členov,
2.- prostredníctvom
jednej platobnej transakcie je možné uhradiť poplatky iba pre jedného člena (osobu) - platba na jednu zloženku Poštovej banky=platba za jednu osobu, jedna platba svojim účtom=platba za jednu osobu a podobne pre hotovostnú platbu, nie je prípustná kumulácia jednej platby pre viacero osôb,
3.- variabilný symbol je jedinečné číslo pridelené každému členovi - toto číslo si musí zistiť platiaci člen iba v čase stránkových hodín osobne v kancelárii alebo telefonicky na pevnú linku. Ak sa variabilný symbol neuvedie v platobnej transakcii alebo je vypočítaná suma nesprávna, zodpovedná osoba nevydá členskú známku alebo povolenie na rybolov,
4.- požiadavky na výdaj známok a povolení (platenie) môže vykonať člen osobne pre seba ale aj pre iného člena, pokým nie je prítomnosť tohoto člena povinná z dôvodu povahy úkonu (napríklad obnova členstva, kedy sa vyplňuje tlačivo a podobne),
5.- ak nemá člen ku dňu jeho požiadavky uhradenú peňažnú pokutu v súvislosti s právoplatným uložením disciplinárneho opatrenia - nevydá sa mu povolenie na rybolov na rok 2020,
6.- členovi sa vydá povolenie na rybolov na rok 2020 iba v prípade, ak vráti v termíne do 15.1.2020 tlačivo "Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" za rok 2019 s vyplneným celoročným sumárom úlovkov (str. 32-35) podľa vzoru na strane č. 31 a to tak, aby všetky požadované stĺpce a riadky boli vyplnené úplne, identifikovateľne a čitateľne. Ak si člen túto zákonnú povinnosť nesplní, požadované povolenie na rybolov na rok 2020 sa mu vydá až po zaplatení zarybňovacieho poplatku 20 eur,

7.- podrobnosti o tejto činnosti sa nachádzajú v internej smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske osobitne článok IV. a V. - upozorňujeme členov, aby sa vo vlastnom záujme informovali, nakoľko nedodržanie ustanovení v tejto smernici zakladá možnosť nevydať členskú známku alebo povolenie na rybolov. Uvedená smernica sa nachádza v časti "Dokumenty".

UPOZORNENIE - nesplnenie si svojich členských povinností podľa brigádnickeho poriadku alebo smernice o platení zakladá možnosť nevydať povolenie na rybolov na rok 2020. Zodpovedné osoby, ktoré vykonávajú administratívnu činnosť v tejto oblasti majú osobnú hmotnú a finančnú zodpovednosť za dôslednú aplikáciu uvedených smerníc.

Číslo bankového účtu - účet ZO:

Poštová banka IBAN:  SK96 6500 0000 0000 2028 2199
________________________________________________________________________________________

Prerušenie členstva:
     V zmysle § 5 ods. 6 a 7 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu môže člen požiadať o prerušenie členstva najviac na dobu dvoch kalendárnych rokov. Prerušenie členstva bude zaznamenané v členskom preukaze. Obnovenie členstva po uplynutí doby prerušenia členstva sa nepovažuje za nové prijatie a člen nemusí platiť zápisné. Do 15 dní po uplynutí lehoty prerušenia členstva je však povinný zaplatiť členský príspevok a splniť si členské povinnosti za príslušný kalendárny rok, inak mu členstvo zaniká.
      V zmysle Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov čl. V. odst. 4 a 5, ak člen požiadal o prerušenie členstva do 31.3., v príslušnom kalendárnom roku členské neplatí. Členské do 31.3. je povinný zaplatiť člen, ktorému  v danom kalendárnom roku uplynie doba prerušenia členstva.
     Žiadosť o prerušenie členstva si môžete prevziať na tejto stránke dole alebo Vám bude poskytnutá v kancelárií počas stránkových hodín.    

Prestup člena do inej základnej organizácie:
     Podľa § 5 ods. 4 Stanov SRZ a § 3 Organizačného poriadku SRZ prestup z jednej do inej organizácie bez prerušenia členstva je možný len na základe žiadosti, po vyjadrení pôvodnej organizácie o tom, že voči tejto má splnené všetky členské záväzky a záväzky vyplývajúce z disciplinárnych rozhodnutí a po súhlase organizácie, do ktorej má člen záujem prestúpiť.
Povolenie prestupu sa nepovažuje za zánik členstva vo zväze a prestup sa vyznačí v členskom preukazu.
    Prestup sa uskutočňuje vždy od 1.1. do 31.3. príslušného kalendárneho roku. Prestupujúci zaplatí členský príspevok v organizácii, do ktorej prestúpil, ak má splnené všetky povinnosti v organizácii, z ktorej odchádza.
     Žiadosť o prestup si môžete prevziať na tejto stránke dole alebo Vám bude poskytnutá v kancelárií počas stránkových hodín.

Prestup člena z inej základnej organizácie k nám:
     Člen postupuje tak, že si vybaví náležitosti uvedené v predchádzajúcom odstavci a to žiadosť o prestup v základnej organizácii, z ktorej odchádza. Následne s vyplnenou, podpísanou a odsúhlasenou žiadosťou o prestup sa dostaví do našej kancelárie v čase stránkových hodín.

____________________________________________________________________________