srz_logo_kruh
Mestská

Najčastejšie otázky

Základná organizácia prijíma nových členov vždy na začiatku kalendárneho roka od januára do júna. Termín školenia a vykonania skúšky (kurz) bude vždy s predstihom zverejnený a ich počet bude určený na základe záujmu verejnosti. Na začiatku je potrebné získať žiadosť – prihlášku podľa veku žiadateľa. Tlačivo je možné získať v kancelárií základnej organizácie alebo stiahnúť a vytlačiť z tejto webovej stránky. Tiež je možné získať a vyplniť tlačivo prihlášky aj priamo pred začatím školenia. Podrobné informácie nájdete v časti „Povolenky

V každom prípade je potrebné vrátiť toto tlačivo aj po uvedenom termíne z dôvodu štatistickej evidencie úlovkov.
Podľa §14 odst. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve je každý člen SRZ povinný vrátiť toto tlačivo s vyplneným záznamom o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka. Ak tak nevykoná, užívateľ (miestna organizácia) mu nevydá príslušné povolenie na rybolov na nasledujúci rok (2023). Ak má člen aj v tomto prípade záujem o vydanie povolenia na rybolov na rok 2023, zaplatí dobrovoľný poplatok na zarybnenie vo výške 20 eur a povolenie mu bude vydané – pozri čl. III odst. 4 v smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO Partizánske na rok 2023 (smernicu nájdeš hore v časti „Legislativa„).

Podľa §6 odst. 2 písm. a) Stanov SRZ je člen zväzu povinný platiť členské príspevky najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Ak tak nevykoná, potom podľa §10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členstvo člena vo zväze zaniká, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva alebo nepreukázal závažné dovody, prečo tak nevykonal. Ak chceš byť platným členom SRZ aj po tomto termíne, je možné obnoviť členstvo po vyplnení prihlášky a po zaplatení poplatku „zápisné“ – pozri čl. III odst. 3 v smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO Partizánske na rok 2023 (smernicu nájdeš hore v časti „Legislativa„).

Členská schôdza dňa 17.3.2019 a dňa 20.9.2020 schválila niektoré zmeny v súvislosti s povinnosťou odpracovať brigádu. Vo všeobecnosti podľa Stanov SRZ § 5 odst. 1 a § 6 odst. 2 písm. e) je základnou povinnosťou každého člena vo veku 18 rokov a viac odpracovať brigádu v rozsahu, ako to stanoví členská schôdza. Bolo stanovené odpracovať 5 brigádnickych hodín za rok, pričom za každú neodpracovanú hodinu sa bude vyberať poplatok vo výške 8 eur, čiže výška poplatku môže byť do 40 eur
Výnimku z brigádnickej povinnosti majú:
    – dôchodcovia – muži, ktorí dovŕšili v bežnom roku (v roku 2021) vek 65 rokov a starší,
    – ženy, ktoré dovŕšili v bežnom roku (v roku 2021) vek 60 rokov a staršie,
    – zdravotne postihnutí a invalidní členovia.
Podľa brigádnického poriadku možno namiesto odpracovania brigádnických hodín poskytnúť (od r. 2022):
– sponzorský príspevok v hodnote minimálne 50 eur,
– naturálne plnenie – 200kg krmiva pre ryby – napr. jačmeň, pšenica, …

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie