srz_logo_kruh
Mestská

UPOZORNENIE: Tlačivo „POVOLENIE NA RYBOLOV a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ treba vrátiť do 15.1. (vrátane) do označenej schránky MsO SRZ Partizánske dole vo vchode budovy č. 152 ul. Februárova Partizánske. Zákonnou povinnosťou každého člena je aj vyplnenie celoročného sumára úlovkov v uvedenom tlačive (str. 34-37) a tlačivo sú povinní vrátiť aj členovia, ktorí v danom roku nelovili a nemajú vykázaný žiadny záznam.

Pri kúpe zväzových povolení sa musí kúpiť príslušné miestne povolenie tzn. pri kúpe kaprového zväzového povolenia sa musí kúpiť miestne kaprové povolenie resp.pri kúpe lipňového zväzového povolenia sa musí kúpiť miestne pstruhové povolenie.

Člen MsO SRZ Partizánske, ktorý si zakúpi iba miestne pstruhové povolenie, za toto zaplatí 50 eur.
Počet a druh privlastnených rýb záleží od druhu povolenia na rybolov, ktoré si člen zakúpi.

1. January, 2024

Členské známky, povolenia a iné poplatky alebo príspevky je možné zaplatiť nasledovne:

1. v banke alebo na pošte hotovosťou na účet ZO (základnej organizácie),
2. bezhotovostným bankovým prevodom (napr. internet-bankingom) na účet ZO uvedený nižšie,
3. peňažnou hotovosťou priamo cez okienko v kancelárii ZO.

Údaje pre banku alebo poštu sa vydajú v kancelárii ZO.
Bude na nej uvedený variabilný symbol člena a podrobný rozpis platby.
Známka a povolenie na rybolov sa vydá až po predložení potvrdenia (ústrižku) o zaplatení.

Bezhotovostným bankovým prevodom na účet ZO člen zaplatí sumu zo svojho účtu (napr. internet-bankingom).
Známka a povolenie na rybolov sa vydá až po pripísaní platby na účet ZO, čo skontroluje vydávajúci online na internete – internet- bankingom.

Peňažnou hotovosťou priamo cez okienko v kancelárií ZO a ako potvrdenie sa mu vydá príjmový pokladničný doklad.

Číslo bankového účtu MsO SRZ Partizánske: SK69 7500 0000 0040 3118 3004

OSTATNÉ POPLATKY

Zarybňovací poplatok – ak do 15.1. rybár nevrátil tlačivo alebo tlačivá „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ alebo vráti uvedené tlačivo alebo tlačivá s tým, že časť „Celoročný sumár úlovkov podľa druhov rýb a rybárskych revírov“ je nevyplnený alebo čiastočne vyplnený, následkom čoho je potrebné dodatočne vykonávať sčítacie úkony v tlačive. Ak člen odmietne zaplatiť tento dobrovoľný poplatok, nebude mu predané príslušné povolenie na rybolov na daný rok (§ 14 odst. 21. vyhlášky č.381/2018 Z.z.).
Zarybňovací poplatok – externí členovia – poplatok na zarybnenie pre externých (cudzích) členov sa vyberá vo výške 40 eur. Uvedený poplatok sa vyberá od člena inej základnej organizácie, ktorému bolo vydané miestne povolenie na rybolov kaprové a/alebo pstruhové. Poplatok sa vyberá od osôb starých 18 rokov a viac (vek v bežnom roku). Poplatok predstavuje kompenzáciu odpracovaných brigádnických hodín. Ak osoba (bez ohľadu na zdravotnú kategorizáciu) odpracovala v predošlom roku pre MsO SRZ Partizánske 5 a viac brigádnických hodín, tento poplatok nie je povinná zaplatiť.
Brigádnicky poplatok – každý člen starý 18 rokov a viac je povinný odpracovať ročne 5 brigádnických hodín. Výnimku z tejto povinnosti majú – starobní dôchodcovia (65 rokov a viac), ženy (60 rokov a viac), ZŤP a invalidné osoby. Za každú neodpracovanú hodinu sa počíta poplatok 8 eur. Pre podrobnosti pozri Smernicu – brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske .

Viac

Povolenky pre riadnych členov

Riadny člen má 2 možnosti zakúpenia povolenky – štandardne vo výdajnom mieste kancelárie MsO SRZ Partizánske (1.Postup „Štandard“) alebo objednávkou s následnou možnosťou výberu na výdajnom mieste alebo dodaním povolenky poštou za poplatok (2.Postup „Objednávka“). Podrobné inštrukcie sú obsahom Smernice o vydávaní povolení.

1. POSTUP "ŠTANDARD"

Žiadateľ
Na výdajné miesto si prinesie: členský preukaz a RL. V prípade prevzatia dokladov pre iného člena (splnomocnenie, OP alebo pas, deti sa preukážu preukazom poistenca zdravotnej poisťovne), V prípade vystavenia nového členského preukazu fotografiu rozmeru 3x4 cm. Pre uplatnenie zliav: preukaz ZTP/potvrdenie o navšteve školy.
Zodpovedná osoba
Preverí v IS Rybár plnenie povinnosti žiadateľa za uplynulý rok (brigády, odovzdanie sumáru ulovkov...). Vykalkuluje cenu pre platbu hotovosťou.
Žiadateľ
Vykoná platbu v hotovosti.
Zodpovedná osoba
Príjme platbu, vykoná záznam o úkone do IS Rybár a vydá žiadateľovi povolenku s aktualizovaným členským preukazom a dokladom o zaplatení hotovosťou.

2. POSTUP "OBJEDNÁVKA"

Žiadateľ
Vyplní žiadosť o povolenku (písomú alebo email) spolu so svojimi kontaktnými údajmi. Vyplnenú žiadost spolu s členským preukazom (v obálke) vloží do schránky MsO SRZ PE.
Zodpovedná osoba
Skontroluje platnosť žiadosti, preverí splnenie povinností žiadateľa za uplynulý rok a poskytne žiadateľovi emailom/telefonicky - pokyny k bezhotovostnej platbe na účet MsO.
Žiadateľ
Uhradí platbu prevodom na účet na zaklade emailovych inštrukcií.
Zodpovedná osoba
Skontroluje platbu na účet od žiadateľa, vystavi novú povolenku a aktualizuje členský preukaz. Notifikuje emailom (prípadne na mobilný tel. kontakt) žiadateľa o spracovaní žiadosti.
Žiadateľ
Ak si žiadateľ vybral osobný odber, dostaví sa za účelom prevzatia povolenky počas stránkových hodín (v opačnom prípade obdrží povolenku poštou s doplatkom 4 Eurá). Žiadatelia s objednávkou budú na výdajnom mieste uprednostnení.

Povolenky pri obnove členstva

Ak do 31.3. nie je členské zaplatené – rybár stráca členstvo v základnej organizácii. Obnoviť členstvo sa môže vykonať po vyplnení príslušného formulára, zaplatení zápisného a členského poplatku alebo po preukázaní závažných dôvodov, prečo tak nevykonal. V tomto prípade nemusí člen vykonať školenie a skúšky. Obnovu členstva možno vykonať aj v tom prípade, ak bývalý člen nezaplatil členský poplatok maximálne za posledné dva roky a predtým vykonával aktívne minimálne päť rokov výkon rybárskeho práva (platil členské a mal zakúpené povolenie na rybolov).

Povolenky pri nových členov

Každý záujemca o členstvo v SRZ musí najskôr úspešne absolvovať školenie a rybárske skúšky. Skúšky majú formu testov (pre osoby 10 rokov a viac). Podklady na školenie a skúšku nájdete dole v prílohách. Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii v kancelárii ZO. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu o rozmeroch 3×4 cm.  

Hlavné zásady a pravidlá pre školenie a skúšky:
– školenie aj skúšky budú vykonané v zasadačke MsO SRZ Partizánske – 2. poschodie v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske,
– školenia sa zúčastnia všetky osoby vo veku od 6 rokov a viac a skúšok osoby vo veku 10 rokov a viac,
– vyplnené prihlášky je potrebné od 1.1.2023 vhodiť do schránky základnej organizácie – dole v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske alebo odoslať poštou na uvedenú adresu alebo stačí vyplniť priamo pred školením pri prezentácií, vo vlastnom záujme vyplňte telefónny kontakt,
– kapacita miestnosti na jedno školenie je do 20 osôb. Ak bude záujem na jedno školenie vyšší, presunú sa záujemcovia na druhý termín školenia. V prípade nepriaznivej zdravotnej situácie sa tento počet primerane zmenší.

Pre deti vo veku 3 až 5 rokov postačuje vyplnená prihláška, s ktorou sa dostaví zákonný zástupca aj s dieťaťom do kancelárie základnej organizácie v stránkových hodinách. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa o rozmeroch 3×4 cm.

Podrobnosti ku školeniam a skúškam nájdete v Smernici pre prijímanie nových členov.

Hosťovacie povolenky

Hosťovacie povolenia na rybolov sa vydávajú od 1. júla príslušného kalendárneho roka

Ceny predávaných hosťovacích povolení na rybolov pre členov SRZ sú stanovené nasledovne:
  a) kaprové – dospelí – denné – 20 EUR
  b) kaprové – dospelí – týždenné – 60 EUR
  c) pstruhové – dospelí – denné – 15 EUR.

Členom inej základnej organizácie sa predá hosťovacie povolenie na rybolov len po predložení platného členského preukazu a platným miestnym povolením na rybolov od organizácie, ktorej sú členom.

Kde zakupit "hosťovačku"?

Predajné miesta pre členov SRZ

1. Rybárske potreby Ľuboš Krupička (Februárová 148/2, Partizánske, Dom služieb ALFA, 0905 313 321)
2. Rybárske potreby D.O.D. Jozef Smatana (Lomonosová 426/8, Partizánske, 0908 728160)

Ceny predávaných hosťovacích povolení na rybolov pre nečlenov SRZ sú stanovená nasledovne:
  a) kaprové – dospelí – denné – 40 EUR
  b) kaprové – dospelí – týždenné – 150 EUR
  c) pstruhové – dospelí – denné – 40 EUR

Hosťovacie povolenia na rybolov pre nečlenov SRZ sa vydávajú iba vo výnimočných prípadoch a iba so súhlasom predsedníctva MsO SRZ Partizánske.

Kde zakupit "hosťovačku"?

Predajné miesta pre nečlenov SRZ

1. Ľubomír Belis ml.- 0949 310829 (Veľké Uherce)
2. Jozef Habala - 0949 670516 (Žabokreky nad Nitrou)

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie