srz_logo_kruh
Mestská

Brigády

Postup pri zabezpečovaní, organizovaní, kontroly a evidencii brigádnickej činnosti stanovuje interný Brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske. Organizátor brigády osobne zodpovedá za správnosť a objektívnosť priznávania počtu odpracovaných hodín a tieto zapisuje do evidenčného formulára. Na druhej strane formulára sa nachádza poučenie o základných pravidlách BOZ a rizikách práce vykonávaných počas organizovaných brigád. Organizátori brigád zabezpečujú oznam o brigáde prostredníctvom web stránky a FB stránky. V zmysle platného brigádnického poriadku je možné neodpracované brigádnické hodiny nahradiť:

  1. sponzorovaním pretekov v hodnote minimálne 50 €,
  2. sponzorovaním spoločenských akcií organizovaných MsO SRZ Partizánske v hodnote minimálne 50 € (vecné dary),
  3. darovaním 2% z dane v minimálnej hodnote 50 €,
  4. naturálnym plnením – krmivo pre ryby (napríklad jačmeň, pšenica) o hmotnosti 200 kg.
10. January, 2024
9. December, 2022

Revíry

Kaprový revír – stojatý
BVN Partizánske – č. revíru 2-5120-1-1
Štrkovisko Žabokreky nad Nitrou – č. revíru 2-4280-1-1
VN Veľké Uherce – č. revíru 2-5470-1-1 (Z)
OR Nedanovce – č. revíru 2-1820-1-1
VN Klátová Nová Ves č. 2-4880-1-4 (CHaP)

Kaprový revír – tečúci
Bebrava č.1 – č. revíru 2-0090-1-1 (Z)
Nitra č.5 a – č. revíru 2-1440-1-4 (CHaP)+(Z)
Nitra č.5 b – č. revíru 2-1441-1-1 (Z)
Nitrica č.1 a – č. revíru 2-1450-1-4 (CHaP)+(Z)
Nitrica č.1 b – č. revíru 2-1551-1-1 (Z)
Nitrica č.1 d – č. revíru 2-1553-1-1 (Z)

Lososový revír – tečúci
Nitrica č.1 c – č. revíru 2-1552-4-1
Nitrica č.2 – č. revíru 2-1460-4-1
Vyčoma č.1 – č. revíru 2-5570-4-1
Osliansky potok č.1 – č. revíru 2-2020-4-1
Drahožický potok – č. revíru 2-0360-4-2 – (chovný)
Uherecký potok – č. revíru 2-4351-4-2 – (chovný)
Vyčoma č.2 – č. revíru 2-5580-4-2 – (chovný)

Poznámka:
(Z) – revíry zahrnuté do zväzovej povolenky
(CHAP) – revíry s režimom chyť a pusť, bez privlastnenia si úlovku
(chovný) – revíry vyhradené na chov rýb – zákaz lovu

Zarybňovanie

Zarybňovanie zabezpečuje výbor v súlade so zarybňovacím plánom, odsúhlaseným na ostatnej ČS. Zarybňovanie je zverejňované na webe a facebookovej stránke. Minimálne jeden člen výboru je prítomný pri nakládke a členovia KK sú vopred informovaní a pozývaní vykonať dohľad pri násade na revíroch MsO.

1. January, 2024

Úlovky

V tabuľke sú štatistiky ako sa nám počas jednotlivých rokov darilo loviť. Žiaľ, do týchto prehľadov nemohli byť zarátané úlovky našich členov, ktorí si do 15. januára nasledujúceho roka nesplnili svoju základnú povinnosť – odovzdať riadne vyplnený Prehľad o úlovkoch. Výročná členská schôdza, ktorá sa konala dňa 19.03.2017 odhlasovala pre týchto členov „Zarybňovací poplatok“ vo výške 20,- €, ktorý budú musieť zaplatiť, ak si budú chcieť zakúpiť Povolenie na rybolov v nasledujúcom kalendárnom roku.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie