srz_logo_kruh
Mestská

Darujte nám svoje 2% dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov umožňuje už viac rokov darovať neziskovým organizáciám časť zaplatenej dane z príjmov a tak im pomáhať pri napĺňaní ich poslania. Všetci zamestnanci, podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby tak majú možnosť venovať 2 % zo svojich daní ľubovoľnej organizácii, ktorá splnila zákonom stanovené podmienky.

O Vašu podporu sa uchádzame aj my – Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Partizánske.
Postup pri poukázaní sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, alebo si podávate daňové priznanie sami, alebo ste právnická osoba.

Pozn. Informácie k problematike darovania 2 % nájdete aj na www.rozhodni.sk

Akým ste typom daňovníka ?
fyzická osoba – zamestnanec – postup uvedený ďalej.
fyzická osoba, ktorá si podáva sama daňové priznanie – Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane je súčasťou tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb.
právnická osoba (PO) – Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane je súčasťou tlačiva Daňové priznanie právnických osôb.
Pozor : Suma zodpovedajúca podielu 2 % zaplatenej dane pre PO nemôže byť nižšia ako 8,30€.

Ako poukážete 2 % organizácii, ktorú ste si vybrali ?
(tento postup sa vzťahuje len na daňovníkov – zamestnancov FO – ktorí si nepodávajú daňové priznanie sami)

a) Požiadajte vášho zamestnávateľa o vyplnenie:
POTVRDENIE (tlačivo) o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov

b) Vyplňte:
VYHLÁSENIE (tlačivo) o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane,
 ktorom uvediete:
– vaše meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska,
– sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (t.j. vypočítané 2 % zo zaplatenej dane – suma nemôže byť nižšia ako 3,00€),
– zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka (treba uviesť rok),
– identifikačné údaje prijímateľa:
Obchodné meno:    Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Partizánske
Sídlo:                       Februárova 152, 958 01 Partizánske
Právna forma:          Občianske združenie
IČO:                         001782090308

c) pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu, ku ktorému miestne prináleží váš zamestnávateľ (údaj o daňovom úrade je uvedený v potvrdení). Ten prevedie 2 % z vašej zaplatenej dane v prospech vami vybranej organizácie.

POZOR! Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane musíte poslať daňovému úradu zamestnávateľa najneskôr do 30. apríla.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie