srz_logo_kruh
Mestská

Preteky Baťoviansky duhak 2021

Prívlačové a muškárske preteky v love Pstruhov dúhových
Termín konania: Sobota 30. 10. 2021
Miesto konania: VN Partizánske, číslo revíru 2-5120-1-1
Organizačný štáb:
Riaditeľ preteku: Ing. Milan Kadnár
Hlavný rozhodca: Marek Kňaze
Sektorový rozhodca: Martin Donoval, Leo Avdič
Bodovacia komisia: Rozhodcovia + traja členovia
Technicky vedúci: Miroslav Legéň
Zdravotne zabezpečenie: 112
Umiestnenie štábu pretekov: VN Partizánske
Prihlášky na pretek:
Prihlášku je potrebne nahlásiť na č. t.. +421 915 319 173 Miroslav Legéň
Štartovné je 15,00 € – v štartovnom je zahrnuté porcia gulášu, minerálka, káva, príp. čaj.
Každý pretekár si môže privlastniť 2 ks Pstruha dúhového.
Štartovné sa uhrádza pri prezentácii.
Prihlášky sa prijímajú najneskôr do 28. 10. 2021
Technické pokyny:
Súťaží sa v disciplíne LRU prívlač+mucha podľa pretekárskeho a súťažného poriadku SRZ a
jeho doplnkov LRU prívlač+ mucha.
Pretek nie je bodovaný.
V prípade nepriaznivej pandemickej situácie môže byť pretek zrušený.
Každý účastník je povinný dodržiavať hygienické opatrenia podľa aktuálnej vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené pred pretekom.
Výskyt rýb: Pstruh dúhový, Jalec hlavatý , Šťuka severná, Zubáč veľkoústy, Ostriež
zelenkastý a iné ryby.
Bodované ryby: : Pstruh dúhový, Jalec hlavatý , Šťuka severná, Zubáč veľkoústy, Ostriež
zelenkastý.
Časový program: Sobota 30. 10. 2021
• 6:00 – 6:30 prezentácia
• 6:30 – 6:45 nástup pretekárov
• 6:45 – 7:45 losovanie a odovzdávanie bodovacích preukazov
• 7:45 – 8:00 príprava na preteky a presun na stanovištia
• 8:00 – 9:30 I. kolo (vrátane posunu)
• 9:30 – 9:45 presun na stanovištia
• 9:45 – 11:15 II. kolo (vrátane posunu)
• 11:15 – 12:45 prestávka na obed (nie je zabezpečený)
• 12:45 – 13:00 presun na stanovištia
• 13:00 – 14:30 III. kolo (vrátane posunu)
• 14:30 – 14:45 presun na stanovištia
• 14:45 – 16:15 IV. kolo (vrátane posunu)

• 16:15 – 17:15 spracovanie výsledkov
• 17:15 – 17:30 vyhlásenie výsledkov

Záverečné ustanovenia:
Všetci pretekári štartujú na svoju zodpovednosť.
Preteká sa za každého počasia.
Tréning nie je povolený.
Informácie o preteku , kontakt: Miroslav Legéň +421 915 319 173
Veľa úspechov a pekné zážitky Vám želá organizačný vybor.

Tesíme sa na Vašu účasť.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie