srz_logo_kruh
Mestská

Výročná členská schôdza – pozvánka

Pozývame všetkých našich členov na
Výročnú Členskú Schôdzu
ktorá sa bude konať dňa 10.04.2022 o 8:00 v kine v Partizánskom
Prezentácia bude prebiehať od 7:00 – do 8:00

Program rokovania:

 1. Voľba pracovného predsedníctva
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba volebnej komisie
 5. Udelenie vyznamenaní aktívnym členom
 6. Výročná správa o činnosti OZ za rok 2021, odpočet plnenia uznesení a návrh plánu úloh na rok 2022
 7. Správa o finančnom hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 8. Príhovor primátora mesta Partizánske
 9. Správa Kontrolnej komisie za rok 2021
 10. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2021
 11. Prestávka
 12. Diskusia vrátane hlasovania o jednotlivých návrhoch
 13. Voľba výboru MsO pre roky 2022 – 2026, voľba Kontrolnej komisie, voľba delegátov na snem SRZ
 14. Schválenie výsledkov volieb
 15. Záver – ukončenie VČS

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie