srz_logo_kruh
Mestská

Výročná členská schôdza – pozvánka

Pozývame všetkých našich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 24.03.2024 o 8:00 v kine v Partizánskom. Prezentácia bude prebiehať od 7:00 – do 8:00 hod.
Program rokovania:

Otvorenie VČS

  1. Voľba pracovného predsedníctva
  2. Voľba mandátovej komisie
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Správa o činnosti OZ za rok 2023, odpočet plnenia uznesení z minulej VČS a návrh plánu hlavných úloh na rok 2024
  5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
  6. Správa Kontrolnej komisie za rok 2023
  7. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2023
  8. Príhovor primátora mesta Partizánske – Doc. Jozef Božík
  9. Diskusia, návrhy a schválenie uznesení, plánu hlavných úloh a rozpočtu
  10. Záver – ukončenie VČS

Tešíme sa na Vašu účasť. Výbor MsO SRZ Partizánske

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie