srz_logo_kruh
Mestská

Výročná členská schôdza – pozvánka

Pozývame všetkých našich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26.03.2023 o 8:00 v kine v Partizánskom. Prezentácia bude prebiehať od 7:00 – do 8:00 hod.
Program rokovania:

 1. Voľba pracovného predsedníctva
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba volebnej komisie
 5. Výročná správa o činnosti OZ za rok 2022, odpočet plnenia uznesení a návrh plánu úloh na rok 2023
 6. Správa o finančnom hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
 7. Správa Kontrolnej komisie za rok 2022
 8. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2022
 9. Príhovor primátora mesta Partizánske
 10. Diskusia vrátane hlasovania o jednotlivých návrhoch
 11. Návrhy a schválenie uznesení, plánu hlavných úloh a rozpočtu
 12. Doplňujúce voľby na určenie poradia náhradníkov za člena výboru MsO, ktorí po vlaňajších voľbách získali rovnaký počet hlasov.
 13. Schválenie výsledkov doplňujúcich volieb
 14. Záver – ukončenie VČS

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie