srz_logo_kruh
Mestská

Usmernenie k vypĺňaniu sumáru úlovkov za rok 2023

Vážení štatutárni zástupcovia ,
vopred sa ospravedlňujeme za komplikácie spojené s vypisovaním celoročných sumárov úlovkov za rok 2023. Pri grafických úpravách povolení na rybolov bol omylom odstránený stĺpec pre druh rýb OSTATNÉ. Prosíme Vás o informovanie členskej základne o tejto skutočnosti. Zverejnením tohto usmernenia na Vašich webových stránkach.
Kategóriu rýb ostatné môžu loviaci uviesť spôsobom uvedeným v grafickom znázornení, ktoré je prílohou tohto emailu, prečiarknutím druhu ryby, ktorý nefiguroval v úlovkoch loviacich a dopísaním druhu „OSTATNÉ“ nad prečiarknutý druh.

Ďakujeme

S pozdravom

      Marek Horčička

Odbor ichtyológie a ekológie
rybárskych revírov

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie